การจัดหมวดหมู่หนังสือ

การจัดหมวดหนังสือในศูนย์การอ่านและการเรียนรู้ฯการจัดหมวดหนังสือในศูนย์การอ่านและการเรียนรู้ฯระบบทศนิยมของดิวอี้
000         -เบ็ดเตล็ด
100 -ปรัชญา
200 -ศาสนา
300 -สังคมศาสตร์
400 –ภาษาศาสตร์
500 –วิทยาศาสตร์
600 –วิทยาศาสตร์ประยุกต์
700 -ศิลปะการบันเทิง
800         -วรรณคดี
900 -ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์
มุมกาญจนาภิเษก/ราชวงค์มุมพจนานุกรม/สารานุกรมมุมหนังสือหนังสือภาคเหนือมุมหนังสือพฤกษศาสตร์มุมการ์ตูน/เทคโนโลยีมุมหนังสือ 100 ที่คนไทยควรอ่านมุมวารสารเย็บเล่ม/วารสารล่วงเวลา

ะบบอักษรสัญลักษณ์

น - นวนิยาย

ค – คู่มือ

ย - เยาวชน       

บ - แบบเรียน

R – อ้างอิงภาษาอังกฤษ

อ - อ้างอิง