การยืม-คืน หนังสือ

 1. นำบัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อต้องการ ยืม-คืนหนังสือ
 2. นักเรียนสามารถยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 2 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน
 3. วารสารฉบับรวมเล่ม/ วารสารล่วงเวลายืมได้ 2 เล่ม/3วัน
 4. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันสามารถยืมได้คนละ 1 เล่ม
 5. การคืนหนังสือ คืนได้ตลอดวัน โดยไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
 6. นักเรียนที่ต้องการยืม-คืนหนังสือจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบทุกครั้ง
 7. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับเล่มละ 1 บาท ต่อ 1 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)
 8. กรณีหนังสือสูญหายหรือชำรุดใหม่ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบดังนี้

7.1 หนังสือสูญหาย

- ชำระเงิน ตามราคาหนังสือ และเพิ่มค่าปฏิบัติการเทคนิค ละเล่ม 20 บาท

- หรือ หนังสือเล่มเดิมมาทดแทน และเพิ่มค่าปฏิบัติการเทคนิค ละเล่ม 20 บาท

7.2 หนังสือชำรุด เช่น ฉีกขาด เปียกน้ำ หรือสกปรกเพราะขีดเขียนข้อความฯลฯ

- ชำระเงิน ตามราคาหนังสือ และเพิ่มค่าปฎิบัติการเทคนิค เล่มละ 20 บาท  

 1. ผู้ที่ยืมหนังสือทิ้งไว้แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ หากมีผู้นำส่งศูนย์ฯผู้ยืมต้องเสียค่าปรับเล่มละ 20 บาท
 2. กรณีไม่ส่งหนังสือ เกิน 1 สัปดาห์ ศูนย์ฯจะส่งใบติดตามหนังสือไปถึงนักเรียน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักเรียนติดต่อทางศูนย์ฯโดยด่วน
 3. กรณีไม่ส่งหนังสือ จนถึงปีการศึกษาสุดท้าย ของชั้น ม.3 และม.6 ศูนย์จะขอความร่วมงานทะเบียนเพื่อระงับการให้ รบ. จนกว่านักเรียนจะคืนหนังสือ หรือชดใช้(กรณีหาย)

การยืม ไปถ่ายเอกสาร

 1. นำบัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 2. เซ็นชื่อลงในสมุดยืมสิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร
 3. เซ็นคืนหนังสือหลังจากถ่ายเอกสารเสร็จ
 4. รับบัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรสมาชิกคืนจากเจ้าหน้าที่
 5. กรณีหายให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 8 ในหัวข้อการยืม - คืนหนังสือ

บริการห้องนันทนาการ

ช่วงเวลาให้บริการ           หลังเลิกเรียน  15.00 – 18.00 น.      (ทุกระดับชั้น)

การขอเข้าใช้ห้องนันทนาการ

 1. นำบัตรประจำตัวนักเรียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง (บุคคลภายนอกให้แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มาใช้บริการ)
 2. ลงชื่อในสมุดบันทึกผู้เข้าใช้
 3. เลือก  DVD /VCD /CD
 4. รับบัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประชาชนจากเจ้าหน้าที่ หลังจากออกจากห้องนันทนาการ

การจัด   DVD /VCD /CD /VDO

            ห้องบริการได้จัด  DVD /VCD /CD /VDO ตามหมายเลขทะเบียน ตั้งแต่ 1, 2, 3 … เพื่อความสะดวกหยิบได้ง่ายและรวดเร็วต่อการให้บริการ

การยืม-คืนโสตวัสดุ DVD /VCD /CD /VDO

 1. นำบัตรประจำตัวนักเรียนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง (บุคคลภายนอกให้แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มาใช้บริการ)
 2. สามารถยืมได้ไม่เกิน 2 เรื่อง เป็นเวลา 3 วัน ค่ายืมม้วน/แผ่นละ 5 บาท
 3. หากส่งช้ากว่ากำหนดปรับ วันละ 10 บาท / 1 เรื่อง
 4. DVD /VCD /CD /VDO ชื่อเรื่องเดียวกันสามารถยืมได้คนละ 1 เรื่อง
 5. กรณีสูญหาย ปรับ 50 บาท และเพิ่มค่าปฏิบัติการเทคนิค ละเล่ม 20 บาท
 6. นักเรียนที่ต้องการยืม-คืน DVD /VCD /CD /VDO จะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบทุกครั้ง
 7. ผู้ที่ยืมแล้วทิ้งไว้แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ หากมีผู้นำส่งศูนย์ฯผู้ยืมต้องเสียค่าปรับเรื่องละ 20 บาท
 8. กรณีไม่ส่ง เกิน 1 สัปดาห์ ศูนย์ฯจะส่งใบติดตามหนังสือไปถึงนักเรียน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักเรียนติดต่อทางศูนย์ฯโดยด่วน
 9. กรณีไม่ส่ง จนถึงปีการศึกษาสุดท้าย ของชั้น ม.3 และม.6 ศูนย์จะขอความร่วมงานทะเบียนเพื่อระงับการให้ รบ. จนกว่านักเรียนจะคืน DVD /VCD /CD /VDO หรือชดใช้(กรณีหาย)