ขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ขั้นที่ 1 ใส่รหัสสมาชิก (รหัสประจำตัวนักเรียน)

ขั้นที่ 2 กด Enter   เพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุด

ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือ

ขั้นที่ 1 ดูช่องสืบค้นข้อมูล

 • ให้เลือกเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล
 • พิมพ์ข้อความค้นหาที่ต้องการค้นหา ในช่องข้อความค้นหา

ขั้นที่ 2 ดูช่องรายการที่ค้นหา

 • ให้เลือกหนังสือที่ต้องการสืบค้น

ขั้นที่ 3 ดูข้อมูลหนังสือ (ทางขวามือ)

 • ให้ดูรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือที่ต้องการ เช่น หนังสือที่ต้องการยังอยู่ในชั้นหนังสือห้องสมุดหรือถูกยืมไป

  ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการศูนย์การอ่านและการเรียนรู้ฯ

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  2. ถอดรองเท้าวางไว้ที่วางรองเท้าหน้าศูนย์ฯ
  3. กระเป๋า ถุงย่าม ให้วางไว้ที่หน้าศูนย์ฯ
  4. เมื่อเลือกหนังสือ DVD /VCD /CD /VDO แล้วควรจัดชั้นให้เป็นระเบียนเรียบร้อย
  5. เมื่อลุกจากที่นั่ง ควรเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
  6. หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำกลับเข้าที่เดิมหรือวางไว้ที่จุดพัก
  7. ไม่ควรเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ที่ห้องสมุดจัดไว้
  8. หนังสือพิมพ์ วารสาร ไม่อนุญาตให้นำออกไปอ่านนอกศูนย์ฯ
  9. หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้ยืมออก
  10. การขีดเขียน / ฉีก/ตัดภาพ/ข้อความออกจากหนังสือหรือวารสาร ทำให้หนังสือเสียหายไม่ควรทำ
  11. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่กำลังใช้บริการอยู่
  12. ช่วยกันรักษาหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของศูนย์ฯให้อยู่ในสภาพเดิม
  13. เศษขยะ ดินสอ ยางลบ ควรเก็บทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อย
  14. กรณีนักเรียนที่ทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินราชการ ศูนย์ฯจะทำการแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อตกลงการ ทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย

ขั้นที่ 4 เดินไปยังชั้นเก็บหนังสือในหมวดที่ต้องการ