การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูวารุณี ธรรมขันธ์

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย ครูวารุณี ธรรมขันธ์

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง     การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ผู้ศึกษา     วารุณี  ธรรมขันธ์

ปีที่ศึกษา   2556

             การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คลื่น  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2   ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  32  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คลื่น  จำนวน  8  ชุดคู่มือครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  8  ชุด   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  9  แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  คลื่น จำนวน  1  ฉบับ   และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คลื่น  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีผลการศึกษาได้สรุปดังนี้

สรุป

  1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คลื่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ  80.68/76.41  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  คือ  75/75
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  คลื่น  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30