การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูสุนีย์ แก้วสุพรรณ

ชื่อเรื่อง         การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้ศึกษา          นางสุนีย์  แก้วสุพรรณ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

                   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34

                                         

                                        บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ  (1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 32 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม จำนวน  20  แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6  ชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับละ 30 ข้อ  โดยใช้เทคนิคการสลับข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ(%)  ค่าเฉลี่ย()  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าที(t - test) 

              ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.45/82.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง      ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก