การบริการ

จาการศึกษาพบว่าการเดินหน้าประเทศไทยตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ตั้งเป้าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการศึกษาคุณภาพสูงและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ใช้อินเตอร์เทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 เป็นสิ่งที่ท้าทายโดยเฉพาะบทบาทสำคัญอย่าง“บรรณารักษ์” หากโรงเรียน และบรรณารักษ์ไม่มีการปรับตัวท่ามกลางโลกที่ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดก็จะหมดความสำคัญไป และบรรณารักษ์แบบเดิม ก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่จำเป็นเท่าที่ควร การพัฒนางานห้องสมุดของโรงเรียนเริ่มจาก เดิมสถานที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มีความกว้างขวาง สะดวก เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและครู อีกทั้งยังตั้งอยู่ทางโซนหลังโรงเรียนที่เงียบสงบ เหมาะสมกับการใช้ห้องสมุดที่ต้องการสมาธิ มีจำนวนหนังสือที่จำเป็นเหมาะสมอีกทั้งยังมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงห้องสมุดยุคใหม่นี้ นอกจากหนังสือแบบเดิมแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาสาระที่เคยเป็นรูปเล่มเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัล และสืบค้นได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีคนคอยขับเคลื่อน ตำแหน่งบรรณารักษ์จึงยังคงมีความสำคัญ บรรณารักษ์จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง คือต้องมีความสามารถงานด้านห้องสมุดทั้งแบบรูปแบบทั่วไป และรูปแบบดิจิตอล …

Read More