แนวทางห้องสมุดยุคใหม่กาวิละวิทยาลัย

จาการศึกษาพบว่าการเดินหน้าประเทศไทยตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ตั้งเป้าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการศึกษาคุณภาพสูงและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ใช้อินเตอร์เทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 เป็นสิ่งที่ท้าทายโดยเฉพาะบทบาทสำคัญอย่าง“บรรณารักษ์” หากโรงเรียน และบรรณารักษ์ไม่มีการปรับตัวท่ามกลางโลกที่ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดก็จะหมดความสำคัญไป และบรรณารักษ์แบบเดิม ก็จะกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่จำเป็นเท่าที่ควร การพัฒนางานห้องสมุดของโรงเรียนเริ่มจาก เดิมสถานที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มีความกว้างขวาง สะดวก เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและครู อีกทั้งยังตั้งอยู่ทางโซนหลังโรงเรียนที่เงียบสงบ เหมาะสมกับการใช้ห้องสมุดที่ต้องการสมาธิ มีจำนวนหนังสือที่จำเป็นเหมาะสมอีกทั้งยังมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงห้องสมุดยุคใหม่นี้ นอกจากหนังสือแบบเดิมแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาสาระที่เคยเป็นรูปเล่มเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัล และสืบค้นได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีคนคอยขับเคลื่อน ตำแหน่งบรรณารักษ์จึงยังคงมีความสำคัญ บรรณารักษ์จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง คือต้องมีความสามารถงานด้านห้องสมุดทั้งแบบรูปแบบทั่วไป และรูปแบบดิจิตอล (digital)บางครั้งห้องสมุดแบบดั่งเดิม อาจขาดความน่าสนใจ เนื่องจากอิทธิพลของยุคเทคโนโลยีการสือสาร (ICT) ที่เข้ามามีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นห้องสมุดจำเป็นต้องปรับตัว จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ และการบริการอย่างดี เพื่อคงไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์แก่นักเรียน และครูภายในโรงเรียน โรงเรียนเริ่มจากการปรับพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายยืดหยุ่น ทำให้เด็กรู้สึกสบายใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ ในขณะเดียวกันก็จะต้องจัดพื้นที่อื่นๆ ภายในโรงเรียนทำให้นักเรียนรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียนรู้จากห้องสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียนได้ นอกจากหนังสือแล้วก็จะยังคงเน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ที่ต้องทำให้เข้ากับเด็กแต่ละช่วงวัยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แต่ประเด็นสำคัญคือ กิจกรรมต้องทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันจริง ๆ จึงจำเป็นที่บรรณารักษ์จะต้องนำเด็กไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริงภายในห้องสมุดประเภทเดิมที่ยังคงมีอยู่ และปรับบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ ในการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนต้องทำอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการสร้างให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

 

ศูนย์การอ่านและการเรียนรู้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

สถานที่

ศูนย์การอ่านและการเรียนรู้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หรือห้องสมุดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อที่ขนาด  5 ห้องเรียน

เวลาเปิดบริการ

       วันจันทร์ – วันศุกร์    เวลา      08.00 - 17.00 น.

       เว้นวันหยุดราชการ

เวลาเปิดบริการ ยืม-คืน

      08.00 น. -  17.00 น.       ตลอดทั้งวัน

อาจารย์ผู้ดูแล

 1. นางปวริศา วรรณมะกอก
สมาชิกศูนย์การอ่านและการเรียนรู้ฯ
 1. ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยทุกคนเป็นสมาชิกศูนย์ฯโดยอัตโนมัติ
 2. บุคคลภายนอกสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้
บริการของศูนย์การอ่านและการเรียนรู้ฯ
 1. บริการสืบค้นหนังสือจากคอมพิวเตอร์
 2. ให้ยืมหนังสือทั่วไป หมวด 000- 900
 3. ให้ยืมหนังสือแบบเรียน
 4. ให้ยืมหนังสือคู่มือต่างๆ
 5. ให้ยืมวารสารเย็บเล่ม ,วารสารล่วงเวลา
 6. ให้ยืมหนังสือแปล นวนิยาย เยาวชน เรื่องสั้น
 7. ให้ยืมถ่ายเอกสารหนังสืออ้างอิง
 8. อ่าน/ให้ยืมถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร และกฤตภาค
 9. บริการหนังสือจอง
 10. บริการห้องนันทนาการ
 11. บริการยืม DVD /VCD /CD